O nas

Nasza firma powstała w sierpniu 2015 roku. Od początku prowadzonej działalności stale podnosiliśmy nasze kwalifikacje i umiejętności. Jesteśmy ambitnym, energicznym i otwartym na nowe wyzwania zespołem, który nade wszystko ceni sobie wysoką jakość świadczonych usług i radość z wykonywanej pracy.

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 55083/2012. Doświadczenie w dziedzinie finansów zdobywamy od prawie 14 lat. Przez te lata skrupulatnie zgłębialiśmy wiedzę z zakresu: kadry i płace, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, w tym elementy controllingu, doradztwo prawne, doradztwo zarządcze i organizacyjne podmiotu gospodarczego, podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i pozostałych obciążeń podatkowych. Od ewidencji dowodów księgowych po skonsolidowaną sprawozdawczość finansową. Od rejestracji działalności po pełną obsługę rachunkowo-prawną działającego podmiotu.


Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe. Większość spraw rozwiązujemy przy użyciu nowych technologii, podążamy za postępem cyfryzacji usług finansowych. Oferujemy elastyczne formy i godziny dostarczania dokumentów księgowych, w tym także odbiór dokumentów z siedziby klienta.

Naszym klientom oferujemy pomoc w otworzeniu i stawianiu pierwszych kroków w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oferta skierowana jest zarówno do osób rozpoczynających prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak również do spółek prawa handlowego.

Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu finansowo-księgowym firmy Comarch - polskiego producenta i dostawcy systemów informatycznych. Dla naszych klientów umożliwiamy bezpłatne korzystanie z programu do wystawiania faktur i prowadzenia rozliczeń z klientami.

Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy według indywidualnych potrzeb każdego klienta. Reprezentujemy podmioty przed organami, a deklaracje i rozliczenia składamy we właściwych Urzędach przede wszystkim w formie elektronicznej.

Oferta

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów stanowi uproszczoną ewidencję księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych. Obowiązek prowadzenia KPIR spoczywa na spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach partnerskich oraz osobach fizycznych, gdy wartość ich przychodów netto ustalona za poprzedni rok obrotowy wynosi mniej niż równowartość 2 000 000 EUR.

Zakres świadczonych usług związanych z księgą przychodów i rozchodów:
- ewidencja dowodów księgowych (faktury sprzedaży, faktury kosztowe, wyciągi bankowe, pozostałe),
- prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
- rozliczenie podatku dochodowego [PIT],
- prowadzenie rejestrów VAT,
- rozliczenie podatku od towarów i usług [VAT],
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
- monitorowanie należności i zobowiązań,
- rozliczanie okresowych spisów z natury,
- przygotowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz pozostałej korespondencji.

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe zwane również księgami handlowymi. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych objęte są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych, gdy wartość ich przychodów netto ustalona za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej równowartość 2 000 000 EUR. Z obowiązkiem prowadzenia ksiąg handlowych związana jest przede wszystkim szczegółowa ewidencja wszystkich operacji gospodarczych, w tym osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, przepływów pieniężnych bezpośrednio powiązanych z prowadzoną działalnością. Ponadto jednostka zobowiązana jest do ewidencji posiadanych aktywów, zobowiązań czy też sporządzania sprawozdania finansowego.

Zakres świadczonych usług prowadzenia ksiąg rachunkowych:
- tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
- ewidencja dowodów księgowych (faktury sprzedaży, faktury kosztowe, wyciągi bankowe, pozostałe),
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- sporządzenie sprawozdania finansowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- rozliczenie podatku dochodowego [CIT],
- rozliczanie podatku od towarów i usług [VAT],
- składanie deklaracji GUS,
- monitorowanie należności i zobowiązań,
- przygotowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz pozostałej korespondencji,
- elementy rachunkowości zarządczej według indywidualnych potrzeb klienta.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek jedynie od przychodu, tym samym nie mając możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej, którzy nie zostali wykluczeni z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakres świadczonych usług związanych z ryczałtem:
- prowadzenie ewidencji przychodów,
- rozliczanie podatku dochodowego [PIT],
- sporządzanie deklaracji PIT-28,
- prowadzenie rejestrów VAT,
- rozliczenie podatku od towarów i usług [VAT].

Obsługa kadr i płac

Pierwszym i podstawowym zakresem działania jest zarządzanie pełną dokumentacją dotyczącą pracowników firmy oraz dbanie, by była ona zgodna z przepisami Kodeksu Pracy, prawidłowo przygotowana, przyjęta i wydana. Kadry i płace odpowiedzialne są za współpracę z instytucjami państwowymi takimi jak ZUS czy Urząd Skarbowy. W zakres zagadnień dziedziny kadr i płac wchodzi sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, deklaracji, rozliczeń podatkowych, a przede wszystkim kalkulacja wynagrodzeń pracowników.

Zakres świadczonych usług z zakresu kadr i płac:
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych,
- przygotowanie umowy cywilnoprawej oraz rachunku do umowy,
- sporządzenie list płac,
- rozliczenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
- sporządzenie i przekazanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11,
- sporządzanie i przekazanie zgłoszeń i deklaracji do ZUS,
- sporządzenie i przekazanie deklaracji do PFRON.

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest częścią analizy działalności jednostki gospodarczej polegającą przede wszystkim na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, które pokazują efektywność działania danego przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest dostarczenie informacji niezbędnych w ocenie sytuacji jednostki, a także podejmowania decyzji, czy też strategii biznesowych.

Zakres świadczonych usług związanych z analizą przedsiębiorstwa:
- dostosowanie analityki ewidencji księgowej do potrzeb klienta,
- sporządzanie analiz finansowych,
- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych ułatwiających monitorowanie poziomu kosztów w jednostce,
- analiza rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych,
- doradztwo w zakresie odpowiedniej formy finansowania zewnętrznego,
- doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów.

Controlling i rachunkowość zarządcza

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności powinni w szczególny sposób podejść do sposobu ewidencjonowania poszczególnych operacji gospodarczych, tak aby budowana struktura organizacji i zakładowego planu kont zarządczych uwzględniała scenariusze rozwoju oraz kształt struktury, do którego dąży organizacja. Wraz ze wzrostem skali prowadzonej działalności gospodarczej pojawia się potrzeba skuteczniejszego zarządzania danymi i automatyzacji procesów obróbki gromadzonych danych, która dzięki wprowadzonym elementom rachunkowości zarządczej pozwala na sporządzanie analiz i raportów niezbędnych w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Nadrzędnym celem controllingu jest zwiększanie skuteczności i sprawności zarządzania oraz wzmacnianie dostosowywania się do zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Zakres świadczonych usług z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej:
- dostosowanie jakości danych dostarczanych przez rachunkowość finansową na potrzeby analiz,
- sporządzanie budżetów,
- monitorowanie wykonania budżetu,
- analiza i ocena rentowności oferty przedsiębiorstwa,
- analiza i ocena rentowności planowanych projektów i inwestycji,
- sporządzanie raportów i analiz zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi z dziedziny finansów świadczone przez nasz zespół.

Pozostałe usługi świadczone przez nasz zespół:
- zakładanie działalności gospodarczej i rejestracji do CEIGD,
- likwidacja działalności gospodarczej,
- doradztwo w doborze indywidualnej formy opodatkowania działalności gospodarczej,
- monitorowanie należności i zobowiązań, przygotowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz pozostałej korespondencji,
- pomoc w rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem systemu S24.

Są Państwo zainteresowani naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu.

Business-to-business

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów podjęliśmy współpracę na zasadzie relacji B2B z podmiotami mogącymi usprawnić procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Mając na celu świadczenie usług o jak najwyższej jakości i odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie nawiązaliśmy relacje biznesowe z jednostkami działającymi w sferze finansów.

INIGO Sp. z o.o.

Spółka z siedzibą w Kielcach będąca autoryzowanym partnerem firmy COMARCH zajmuje się wdrażaniem oprogramowania: ComarchERP Optima, Comarch ERP XT, Comarch e-Sklep, Comarch Mobile, Comarch ERP e-Pracownik, Comarch B2B, Comarch ERP Obieg Dokumentów.


IGR Sp. z o.o.

Od początku prowadzenia działalności współpracujemy z firmą IGR Sp. z o.o. Podmiot posiada doświadczenie w zakresie controllingu, doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania. Właściciel wieloletnie doświadczenie zdobywał w komórkach finansowych, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za controlling finansowy, sporządzanie budżetów, analizę rachunku wyników, analizę kosztów oraz analizę rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych.


Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu otrzymania szczegółowych informacji i przedstawienia Państwu możliwości nawiązania współpracy.


Praca

Aktualnie nie poszukujemy pracowników, jednakże w każdej chwili może to ulec zmianie.
Zachęcamy do odwiedzin siedziby naszej firmy w celu uzyskania informacji o ofercie pracy z ostatniej chwili.

Kontakt

Informacje
+48 533 880 077
+48 500 038 286
biuro@e-ksiegowy.pl

e-księgowy sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 39 m. 66
25-431 Kielce
NIP 6572962571
REGON 389574946

e-księgowy sp. z o.o. sp.k.
ul. Opolska 110
31-323 Kraków
NIP 9452246684
REGON 389628487